Atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials

Què es consideren necessitats educatives especials?

S’entén per necessitats educatives especials (NEE) aquelles afectacions temporals o permanents, com ara discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, sobredotació o condicions associades a la història educativa i escolar de l’alumnat, que requereixen una atenció escolar especialitzada.

Què preveu el sistema educatiu per a l’atenció de l’alumnat amb NEE?

El nostre sistema educatiu es regeix pel principi d’escola inclusiva. Els alumnes amb necessitats educatives especials s’escolaritzaran preferentment en els centres educatius ordinaris.

Prèviament a la seva escolarització, es realitza una avaluació inicial de les seves necessitats específiques. Un cop avaluades llurs capacitats i els suports disponibles, si es considera que no poden ser atesos en centres ordinaris, es deriven a centres d’educació especial.

On es fa la matriculació de l’alumnat amb NEE?

Consulteu l'apartat de "Condicions d’accés".

Al primer cicle d’educació Infantil (0-3 anys) és l’EAEN (Equip d’Atenció Especials Necessitats) de l’Institut Municipal d’Educació qui fa el seguiment i vetlla perquè els infants de NEE que es matriculin a les Escoles Bressol Municipals o Llar d’Infants de la Ciutat de Barcelona tinguin una atenció de qualitat que afavoreixi l’evolució positiva en un entorn inclusiu.

Què són els centres d’educació especial?

Són centres especialitzats en atendre alumnat amb discapacitats que no poden ser atesos en centres ordinaris. Els alumnes amb NEE poden fer l’escolarització compartida entre un centre especial i un centre ordinari en funció del que es consideri millor per a l’alumne/a. L’educació compartida implica la coordinació del centre d’educació especial i el centre ordinari. Per cercar els centres d’educació especial a la ciutat de Barcelona, trobareu diferents eines de consulta al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

Vols saber-ne més?