Atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials

Què es consideren necessitats educatives especials?

S’entén per necessitats educatives especials (NEE) aquelles afectacions temporals o permanents, com ara discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, sobredotació o condicions associades a la història educativa i escolar de l’alumnat, que requereixen una atenció escolar especialitzada.

Què preveu el sistema educatiu per a l’atenció de l’alumnat amb NEE?

El nostre sistema educatiu es regeix pel principi d’escola inclusiva. Els alumnes amb necessitats educatives especials s’escolaritzaran preferentment en els centres educatius ordinaris.

Prèviament a la seva escolarització, es realitza una avaluació inicial de les seves necessitats específiques. Un cop avaluades llurs capacitats i els suports disponibles, si es considera que no poden ser atesos en centres ordinaris, es deriven a centres d’educació especial.

On es fa la matriculació de l’alumnat amb NEE?

L'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials es pot dur a terme en dos moments diferenciats:

  • Durant el procés de preinscripció, la família ha d'al·legar al full de sol·licitud, marcant la creueta corresponent, el fet que l'alumne presenta aquestes NEE.
  • Al llarg del curs es realitza a través de:

Oficina d'Escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)
www.edubcn.cat
Adreça: pl. Urquinaona, 6.
Telèfon: 93 551 10 00

Aquesta oficina deriva l'alumnat amb NEE a les oficines de l'EAP (equip d'assessorament pedagògic), on es fa la valoració, l'assessorament a les famílies i el seguiment de l'escolarització d'aquest alumnat.

Què són els centres d’educació especial?

Són centres especialitzats en atendre alumnat amb discapacitats que no poden ser atesos en centres ordinaris. Els alumnes amb NEE poden fer l’escolarització compartida entre un centre especial i un centre ordinari en funció del que es consideri millor per a l’alumne/a. L’educació compartida implica la coordinació del centre d’educació especial i el centre ordinari. Per cercar els centres d’educació especial a la ciutat de Barcelona, trobareu diferents eines de consulta al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Vols saber-ne més?