Condicions d’accés

Preinscripció i matriculació

La presentació de sol·licituds s’ha de fer en el centre demanat en primer lloc.

Matrícula durant el curs

Un cop ha començat el curs escolar, per matricular una persona al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària o a l'educació secundària obligatòria a Barcelona ciutat, adreceu-vos al Consorci d'Educació de Barcelona.

Criteris de prioritat

Cal tenir en compte que, quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior al de places, s’apliquen els criteris de prioritat. Aquests i el barem que tenen associat permeten puntuar i ordenar les sol·licituds presentades. Les sol·licituds que després d’aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s’obté per sorteig.

Criteris específics

Per cursar ensenyaments en un curs d’educació secundària en un centre determinat té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre. Consulteu el web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Criteris generals

Existència de germans o germanes escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballin:

 • Quan l’alumne o alumna té germans o germanes al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
  • Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.
  • La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.

Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet:

 • Quan el domicili familiar es troba en l’àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells i aquesta és dins l’àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al districte municipal del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
 • Quan el domicili familiar és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Renda anual de la unitat familiar:

 • Quan el pare o la mare, tutor o tutora, són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.

Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, germanes o germans:

 • Quan l’alumne o alumna, el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acredita una discapacitat* igual o superior al 33%: 10 punts.

 

  *Per discapacitat s'entén la impossibilitat o la dificultat de la persona que representa un trastorn físic o mental per al desenvolupament normal de la seva activitat. A l'efecte de l'acreditació de condicions de discapacitat, es considera el certificat del Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar Social i Família o, si no, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui el fet de l'existència d'indicis raonables que l'alumne o alumna presenta discapacitat.

  Més informació al web de la Genralitat de Catalunya.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part de família nombrosa* o monoparental**: 15 punts.
 • Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.
 • Pel fet que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud***: 5 punts.

 

*Per família nombrosa s’entén la unitat familiar que té tres o més fills o filles, o dos si un d’ells és discapacitat. És necessari presentar l’original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. El reconeixement de la condició de família nombrosa correspon al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, així com l’expedició i la renovació del títol que l’acredita.
Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.

**Per família monoparental s’entén aquella que està formada per un o més fills o filles menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament. És necessari presentar l’original i una fotocòpia del carnet de família monoparental vigent. El reconeixement de la condició de família monoparental correspon al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, així com l’expedició i la renovació del títol que l’acredita.
Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.

***Són ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals: el segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, els PQPI i la formació professional de grau mitjà.

Vols saber-ne més?