Condicions d’accés

Per poder preinscriure un infant, aquest ha de tenir, com a mínim, setze setmanes d’edat el dia 1 de setembre de l’any que s’inicia el curs escolar.

Preinscripció i matriculació

Criteris de prioritat

Criteris generals

Existència de germans o germanes escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballin:

  • Quan l’alumne o alumna té germans o germanes al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família):

  • Quan el domicili familiar es troba en l’àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, en comptes del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Renda anual de la unitat familiar:

  • Quan el pare o la mare, tutor o tutora, són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans:

  • Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat* de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

*Per discapacitat s’entén la impossibilitat o la dificultat de la persona que presenta un trastorn físic o mental per al desenvolupament normal de la seva activitat. A l’efecte de l’acreditació de condicions de discapacitat, es considera el certificat del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar Social i Família o, si no, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui el fet de l’existència d’indicis raonables que l’alumne o alumna presenta discapacitat.

Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.

Criteris complementaris:

  • Pel fet de formar part de família nombrosa* o monoparental**: 15 punts.
  • Pel fet que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

*Per família nombrosa s’entén la unitat familiar que té tres o més fills o filles, o dos si un d’ells és discapacitat. És necessari presentar l’original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. El reconeixement de la condició de família nombrosa correspon al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, així com l’expedició i la renovació del títol que l’acredita.
Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.

**Per família monoparental
s’entén aquella que està formada per un o més fills o filles menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament. És necessari presentar l’original i una fotocòpia del carnet de família monoparental vigent. El reconeixement de la condició de família monoparental correspon al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, així com l’expedició i la renovació del títol que l’acredita.
Més informació al web de la Generalitat de Catalunya.

Vols saber-ne més?