Què és el Consell Escolar Municipal de Barcelona i els Consells Escolars de Districte?

Consell Escolar Municipal de Barcelona

El Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) és l’òrgan de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona.

El CEMB té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi.

El CEMB és també consultat per l’Administració educativa de la Generalitat de Catalunya, pel Consorci d’Educació i per l’Ajuntament de Barcelona.

Consells Escolars Municipals de Districte

Els Consells Escolars Municipals de Districte actuen com a consells escolars municipals en l’àmbit del seu territori i en les competències en matèria educativa descentralitzades en els districtes municipals.