Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB)

Què és?

És un òrgan consultiu de participació de l’Ajuntament de Barcelona compost voluntàriament per entitats i associacions de col·lectius immigrants, agents socials, els grups polítics municipals i observadors, que volen incidir en l’entorn social, cultural i polític per assolir l’exercici de la plena ciutadania de les persones immigrades.

Les condicions per a formar part d’aquest consell són:

  • Ser una entitat social, cívica i/o cultural del col•lectiu d’immigrants.
  • Ser una entitat veïnal, cívica, cultural i sindical d’àmbit ciutat que disposi de vocalia específica d’immigració.
  • Estar legalment constituïda i no tenir afany de lucre.
  • Acreditar activitat continuada de dos anys com a mínim.
  • Ser d’àmbit ciutat.

Què diu la llei?

El Consell Municipal d’Immigració es va crear el 1997 amb la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de contribuir al compliment del mandat de l’article 9.2. de la Constitució espanyola. L’article 9.2 diu: “Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què s’integren siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud, i facilitar la participació dels ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social.”

Més informació

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
Web: www.bcn.cat/novaciutadania