Currículum

El currículum es basa en l’assoliment de les competències bàsiques i s’organitza en diverses matèries que es cursen al llarg de l’etapa, algunes obligatòries i d’altres optatives. S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les competències treballades al llarg del curs.

En el quart curs l’alumnat ha de portar a terme un projecte de recerca en equip. Aquest projecte consisteix a dur a terme un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i delimitat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. És un conjunt d’activitats la finalitat del qual és comprovar si s’han aconseguit els objectius d’aprenentatge de les diferents àrees curriculars.