Documentació que cal presentar

La documentació identificativa que s’ha de presentar si l’alumne o alumna és menor d’edat és la següent:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

En relació amb la documentació que cal presentar en fer la preinscripció per optar a una plaça d'educació infantil (parvulari), en el cas d'alumnat estranger, cal destacar el que hi diu la resolució ENS/280/2015, de 18 de febrer:                                                                                                                                               De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

A més d’aquesta documentació, s’han de presentar altres documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitant a l’efecte d’aplicació del barem.

Més informació a www.gencat.cat.