Educació primària (6-12 anys)

L’educació primària és bàsica i obligatòria. La llei exigeix l’assistència diària dels menors als centres, on es du a terme un control sistemàtic de les absències.

Comprèn sis cursos acadèmics, que es cursen normalment entre els 6 i els 12 anys. L’educació primària s’inicia, amb caràcter general, l’any natural que es compleixen els 6 anys.

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social; adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura i a l’escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, i al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe; desenvolupar la competència d’expressar el que s’ha après, d’explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el seu punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i d’arribar a acords quan sigui necessari; desenvolupar les habilitats socials, d’esforç, treball i estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat; i conèixer els elements bàsics de la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu arrelament.

L’educació bàsica obligatòria és gratuïta en els centres sostinguts amb fons públics (públics i privats concertats). Tanmateix, existeixen uns costos associats a l’educació que han d’assumir les famílies, com ara els llibres de text, les colònies, el servei de menjador escolar o les activitats extraescolars. Les famílies amb menys recursos poden optar a ajuts per obtenir llibres de text i material escolar o accedir a serveis com el menjador escolar. Consulteu aquí els ajuts i beques.

En el cas dels centres privats concertats, tenen autoritzat el cobrament d’una quota a les famílies en concepte d’activitats complementàries d’una hora diària dins de l’horari escolar.

En finalitzar l’educació primària, s’accedeix a l’educació secundària obligatòria (ESO), que s’imparteix als instituts.