Educació secundària obligatòria, ESO (12-16 anys)

L’educació secundària és bàsica i obligatòria. La llei exigeix l’assistència diària dels menors als centres, on es du a terme un control sistemàtic de les absències.

Comprèn quatre cursos acadèmics, que s’inicien, generalment, l’any natural en què es compleixen els 12 anys i que acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre al centre en règim ordinari fins als 18 anys.

La finalitat de l’educació secundària obligatòria és proporcionar a tots els nois i les noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid i adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, l’escriptura, el càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, a la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, a l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal, i a la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

L’educació secundària obligatòria és gratuïta en els centres sostinguts amb fons públics (públics i privats concertats). Tanmateix, existeixen uns costos associats a l’educació que han d’assumir les famílies, com ara els llibres de text, les colònies, el servei de menjador escolar o les activitats extraescolars. Les famílies amb menys recursos poden optar a ajuts per obtenir llibres de text i material escolar o accedir a serveis com ara el menjador escolar. Consulteu aquí els ajuts i beques.

En el cas dels centres privats concertats, tenen autoritzat el cobrament d’una quota a les famílies en concepte d’activitats complementàries d’una hora diària dins de l’horari escolar.

L’alumnat que en acabar l’educació secundària obligatòria ha aprovat, obté el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i pot accedir a un ventall de possibilitats. Consulteu aquí què es pot estudiar amb el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

L’alumnat que en acabar l’educació secundària obligatòria no ha obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria rep un certificat d’escolaritat en el qual consten els anys i les matèries cursades i podrà voluntàriament cursar els programes de qualificació professional o bé preparar-se per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà en cas de ser major de 17 anys. Consulteu aquí què es pot estudiar sense el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.