El sistema educatiu a Espanya i Catalunya

Podem definir el sistema educatiu com la manera d’organitzar l’educació en els seus diferents nivells.

El nostre sistema educatiu es fonamenta en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en la igualtat d’oportunitats. Una de les seves finalitats és el ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats dels alumnes.

Segons la Constitució espanyola i la Llei d’estrangeria vigent (Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social), tots els menors de 18 anys, amb independència del seu origen i de la situació administrativa (menors amb autorització de residència o sense autorització), tenen dret a l’educació. Aquest dret inclou l’obtenció de les titulacions que corresponguin i l’accés al sistema públic de beques i ajuts en igualtat de condicions.

A Espanya el sistema educatiu es troba descentralitzat; això vol dir que la Generalitat, el Govern de Catalunya, també actua en matèria educativa.

El català és la llengua pròpia de Catalunya. Hi té el rang de llengua oficial juntament amb el castellà, oficial a tot l’Estat espanyol. El català és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. En finalitzar l’escolarització obligatòria, l’alumnat domina tant el català com el castellà i té un coneixement adequat d’una llengua estrangera, generalment l’anglès.

Segons l’article 10.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC), “Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sense conèixer una de les dues llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar l’aprenentatge en català”.