Els drets i deures dels alumnes

Els drets dels alumnes

La Llei catalana 12/2009, d’educació, en l’article 21 diu:

 1. “Els alumnes tenen dret a rebre una educació integral i de qualitat.
 2. Els alumnes, a més, tenen dret a:
  • Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
  • Accedir a la formació permanent.
  • Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.
  • Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
  • Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.
  • Ésser educats en la responsabilitat.
  • Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació.
  • Ésser educats en el discurs audiovisual.
  • Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
  • Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament.
  • Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
  • Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
  • Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
  • Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
  • Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident.”

Els deures dels alumnes

La Llei catalana 12/2009, d’educació, en l’article 22 diu:

 1. “Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:
  • Assistir a classe.
  • Participar en les activitats educatives del centre.
  • Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.
  • Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.
 2. Els alumnes, a més, tenen els deures següents:
  • Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
  • Complir les normes de convivència del centre.
  • Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
  • Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
  • Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.”