Els drets i deures dels pares o tutors

La Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, diu en l’article 9.4:

“Els estrangers residents que tinguin a Espanya menors a càrrec seu en edat d’escolarització obligatòria han d’acreditar aquesta escolarització, mitjançant un informe emès per les autoritats autonòmiques competents, en les sol·licituds de renovació de la seva autorització o en la sol·licitud de residència de llarga durada.”

La Llei catalana 12/2009, d’educació, en l’article 25 diu:

 1. “Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, tenen dret a rebre informació sobre:
  • El projecte educatiu.
  • El caràcter propi del centre.
  • Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.
  • La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les famílies.
  • Les normes d’organització i funcionament del centre.
  • Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.
  • La programació general anual del centre.
  • Les beques i els ajuts a l’estudi.
 2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills.
 3. Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret de participar en la vida del centre per mitjà del Consell Escolar i dels altres instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia.”