Homologació no universitària

Quina documentació cal presentar?

A títol orientatiu, la documentació que cal presentar per homologar estudis no universitaris és la següent:

  • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (passaport, NIE o DNI).
  • Títol o diploma oficial dels estudis que s’han d’homologar.
  • Certificat acadèmic dels cursos superats amb les assignatures cursades i les qualificacions obtingudes.
  • Per més informació sobre la documentació que cal aportar consulteu les guies informatives per països

Els documents presentats han de ser oficials i, si escau, han d’estar degudament legalitzats i traduïts mitjançant un traductor jurat.

Cal presentar una fotocòpia dels documents originals perquè siguin confrontats o compulsats. En l’expedient d’homologació que es presenti hi ha de constar la documentació fotocopiada. Mai no s’han de lliurar els originals.

Més informació al Web Departament d'Ensenyament de Catalunya

On es fa?

Consorci d’Educació de Barcelona
Adreça: pl. Urquinaona, 6.
Telèfon: 93 551 10 00

Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Adreça: Casp, 15, planta baixa.
Telèfon: 93 481 60 00

Volant d’inscripció condicional

En el moment de lliurar la documentació podeu sol·licitar un volant amb el qual fer la inscripció condicional en centres educatius o en exàmens oficials, mentre no teniu la resolució i notificació de la convalidació i/o homologació sol·licitada.

Més informació al web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.