Homologació universitària

Hi ha dos tipus d’homologacions:

 • Homologació a títol: és el reconeixement oficial de l’equivalència d’un títol estranger respecte a un títol espanyol vigent, així com dels efectes professionals inherents a aquest títol.
 • Homologació a grau: és el reconeixement oficial d’un títol universitari estranger respecte a un grau acadèmic universitari espanyol (diplomatura, llicenciatura, doctorat, etc.). Aquest tipus d’homologació no comporta el reconeixement de l’equivalència a un títol concret.

Quina documentació cal presentar?

A títol orientatiu, la documentació que cal presentar tant per homologar com per convalidar estudis universitaris és la següent:

 • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (passaport, NIE o DNI).
 • Títol oficial de l’estudi que es vol homologar o convalidar, en cas d’estudis finalitzats.
 • Certificació acadèmica on constin, com a mínim, les dades següents:
  • La durada oficial del pla d’estudis en anys acadèmics.
  • Pla d’estudis seguit.
  • Les assignatures cursades i la càrrega horària de cadascuna d’aquestes.

Els documents presentats han de ser oficials i, si escau, han d’estar degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat.

Cal presentar una fotocòpia dels documents originals perquè siguin confrontats o compulsats. En l’expedient d’homologació que es presenti hi ha de constar la documentació fotocopiada. Mai no s’han de lliurar els originals.

Nota: potser en alguns casos se sol·liciti documentació addicional, com, per exemple, acreditació de l'exercici professional. És aconsellable consultar cada cas d'homologació en concret.

Legalització i traducció dels documents

Tots els documents que es presentin han de ser oficials i han d’haver estat expedits per les autoritats competents d’acord amb l’ordenament jurídic del país en qüestió.

Resultats de l’homologació

La resolució de l’homologació pot ser:

 • Homologació completa de la titulació amb els mateixos efectes que un títol o grau acadèmic espanyol.
 • Homologació condicionada a la superació de requisits formatius complementaris especificant les carències formatives i la formació que es pot dur a terme: superació d’una prova d’aptitud; realització d’un període de pràctiques; elaboració d’un projecte; matriculació en assignatures, etc.
 • Denegació de l’homologació sol·licitada.

On es fa?

Delegació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Àrea Funcional d’Alta Inspecció d’Educació Catalunya
Adreça: Bergara, 12, primera planta. Barcelona
Telèfon: 93 520 96 03 / 93 520 96 81