Informació general

Els alumnes provinents d’un sistema educatiu estranger que volen incorporar-se a un dels cursos d’educació primària o secundària obligatòria (6-16 anys) no han de fer cap tràmit de convalidació d’estudis.

Per obtenir informació respecte a l’escolarització a la ciutat, podeu adreçar-vos a:

Oficina d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
www.edubcn.cat
Adreça: pl. Urquinaona, 6.
Telèfon: 93 551 10 00

Per cursar estudis postobligatoris a Espanya és necessari que la persona tingui homologats o convalidats (segons el cas) els títols que permeten accedir-hi.

Per accedir al batxillerat o als cicles formatius de grau mitjà cal el graduat escolar en educació secundària obligatòria, i per accedir a la universitat cal l’homologació del batxillerat.

Definicions clau:

  • Homologació: És el reconeixement del grau acadèmic corresponent. Habilita per continuar estudis d’un altre nivell educatiu espanyol i implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència, en tot el territori nacional.
  • Convalidació: És el reconeixement oficial d’estudis estrangers, respecte a estudis espanyols, a l’efecte de continuar els estudis en un centre docent espanyol i obtenir la titulació.

Si es tenen estudis inacabats, el procés que cal seguir és el de convalidació d’estudis en un centre docent espanyol on es cursin els mateixos estudis o equivalents, amb la finalitat d’acabar-los. Si els estudis són universitaris, la sol·licitud de convalidació es tramita a través de la universitat on la persona interessada vol continuar els estudis.