Legislació per a majors de 18 anys

La Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, diu en l’article 9.2:

“Els estrangers més grans de divuit anys que es trobin a Espanya tenen dret a l’educació d’acord amb el que estableix la legislació educativa. En tot cas, els estrangers residents més grans de divuit anys tenen dret a accedir a les altres etapes educatives postobligatòries, a obtenir les titulacions corresponents, i al sistema públic de beques en les mateixes condicions que els espanyols.”

En relació amb la població estrangera, la formació d’adults s’entén fora de l’educació obligatòria i, per tant, en concordança amb l’article 9.3 de la LODILE s’entén que els estrangers s’han de trobar en situació de residència legal per accedir a la titulació d’aquest sistema d’educació.

La Llei catalana 12/2009, d’educació, de 10 de juliol, estableix l’article 69:

 1. “L’educació d’adults té per finalitat, en els termes que determina la llei específica que la regula, fer efectiu el dret a l’educació en qualsevol etapa de la vida, amb els objectius específics següents:
  • Formar els alumnes en els ensenyaments obligatoris, amb les metodologies adequades a llur edat.
  • Preparar els alumnes per a l’accés a les etapes del sistema educatiu de règim general i, si escau, de règim especial.
  • Possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional i facilitar-los la participació social.
  • Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més adequades a llurs interessos i possibilitats.
  • Validar les competències adquirides per altres vies formatives.
 2. Els programes d’educació d’adults i les accions formatives corresponents han d’incloure, si més no, els àmbits següents:
  • L’educació general i l’accés al sistema educatiu, que comprèn les competències bàsiques, els ensenyaments obligatoris i la preparació per a l’accés a les diverses etapes del sistema educatiu.
  • L’educació per a adquirir competències transprofessionals, que comprèn la formació en tecnologies de la informació i la comunicació i l’ensenyament de llengües.
  • L’educació per a la cohesió i la participació social, que comprèn l’acollida formativa a immigrants adults, la iniciació a les llengües oficials i a una llengua estrangera, la introducció a les tecnologies de la informació i la comunicació i la capacitació en l’ús d’estratègies per a l’adquisició de les competències bàsiques.”

Trobareu més informació respecte a la normativa de la formació de persones adultes al web Currículum i Organització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.