Participació de les famílies al centre educatiu

La participació de les famílies al centre educatiu propicia una comunicació més estreta amb els fills i filles i una millor integració. Quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els seus fills i filles van més de gust a l’escola i hi mostren més interès.

L’organització del nostre sistema educatiu preveu la col·laboració entre les famílies i l’escola amb l’objectiu de seguir i millorar l’educació dels fills i les filles.

Els centres educatius en l’ensenyament obligatori tenen previstes sessions informatives per a les famílies, almenys a l’inici de curs, per cada nivell educatiu, i cada grup-classe té un tutor o tutora responsable.

Els pares i mares o els tutors legals han de tenir amb la direcció del centre i/o amb el tutor o tutora de la classe una relació fluida sobre la marxa dels estudis dels seus fills i filles i resoldre conjuntament qualsevol incidència.

La família pot participar en el centre educatiu formant part de la comunitat educativa en diferents moments i contextos.

Actualment, els models de participació més comuns dins el centre educatiu són:

  • delegat/da de curs
  • membre de l’AMPA
  • persona que forma part de la junta de l’AMPA
  • representant al Consell Escolar de Centre