Què diu la llei?

Tots els nens i nenes menors de 6 anys, amb independència de la seva situació administrativa (menors amb autorització de residència o sense autorització), que es trobin en territori espanyol tenen dret a l’educació infantil. Aquest dret inclou l’accés al sistema públic de beques i ajuts en igualtat de condicions.

Ara bé, s’ha de tenir en compte que al nostre sistema educatiu no és obligatori escolaritzar els nens i nenes fins als 6 anys, per tant, és una decisió dels pares i mares.

Tanmateix, és recomanable que els infants de 3 a 6 anys vagin a l’escola perquè s’adaptin millor a la vida escolar. En aquesta etapa, inicien el procés de lectoescriptura i es familiaritzen amb el càlcul mental i el coneixement de l’entorn. La majoria dels infants al nostre país van a l’escola des dels 3 anys.

Encara que aquesta etapa tingui caràcter voluntari, la llei assenyala que les administracions han de promoure polítiques públiques perquè hi hagi el nombre de places necessàries segons l’oferta.

Segons la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC), article 56.4:

“Durant l’educació infantil, hi ha d’haver una cooperació estreta entre els centres i les famílies, que són el primer referent afectiu dels infants i tenen la responsabilitat primera de llur educació”.

Vols saber-ne més? Consulta el recull de legislació.