Què diu la llei?

El sistema d’acollida especialitzat per als alumnes nouvinguts que es preveu als decrets 142/2007 i 143/2007 es desenvolupa mitjançant la previsió d’aules d’acollida a les escoles. Aquestes aules són espais d’acompanyament emocional i curricular així com d’aprenentatge de la llengua catalana, pensats per als alumnes de primària i de secundària que hagin arribat a Catalunya durant els dos últims anys.

Pel que fa a la resposta de l’Administració a la incorporació de l’alumnat immigrant, en els darrers anys el Govern autonòmic ha dut a terme un procés de reforma de l’ordenació curricular de l’educació primària i secundària. Aquest procés té com a antecedents, d’una banda, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i d’una altra, les transformacions socials i culturals a la nostra societat. Així doncs, cal destacar les mesures sobre atenció a la diversitat del Decret 142/2007, de l’ordenació de l’ensenyament de l’educació primària.

En la norma es preveu una acollida personalitzada i mesures organitzatives i curriculars, per als alumnes d’incorporació tardana, que permetin la seva integració escolar i l’aprofitament dels seus estudis, d’acord amb les característiques personals, d’aprenentatge i del context social.

L’acollida d’aquest alumnat ha de tenir en compte de manera especial l’aprenentatge lingüístic, l’accés al currículum comú i els processos de socialització. El desenvolupament d’aquestes mesures ha de ser en tot cas simultani a l’escolarització de l’alumnat en els grups ordinaris, en funció del nivell i l’evolució del seu aprenentatge (art. 11.4).

En el mateix sentit, el Decret 143/2007, d’ordenació de l’ensenyament de l’educació secundària obligatòria, preveu que l’escolarització de l’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu tingui en compte les seves circumstàncies, l’edat, els coneixements i l’historial acadèmic. Quan aquest alumnat presenti grans carències en llengua catalana, rebrà una atenció especial (art. 13.5).

D’altra banda, l’alumnat d’incorporació tardana que presenti un retard de dos o més anys d’escolarització pot ser escolaritzat en un o dos cursos inferiors al que li correspondria per edat, sempre que aquesta escolarització li permeti acabar l’etapa en els límits d’edat establerts amb caràcter general.

Per a aquest alumnat s’establiran les mesures de reforç necessàries que facilitin la integració escolar i la recuperació del desajust d’escolaritat, i li permetin continuar amb èxit els estudis (art.13.6).