Què diu la llei?

Tots els menors de 18 anys, amb independència de la seva situació administrativa (menors amb autorització de residència o sense autorització), que es trobin en territori espanyol tenen dret a l’educació postobligatòria (batxillerat, formació professional de grau mitjà, programes de qualificació professional inicial).

Aquest dret inclou l’obtenció de les titulacions que corresponguin i l’accés al sistema públic de beques i ajuts en igualtat de condicions que els espanyols.