Recull de legislació

Els drets entorn de l’educació dels menors es regeixen per una normativa internacional, nacional i autonòmica.

Internacional

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant de 1989 reconeix a tots els menors de 18 anys, nacionals i estrangers, fins i tot en situació administrativa irregular, el dret i l’accés a l’educació de forma gratuïta i amb igualtat d’oportunitats.

La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea en l’article 14 inclou el dret a l’educació obligatòria i gratuïta i a l’accés a la formació professional.

Nacional

La Constitució espanyola reconeix en l’article 27.1 el dret de totes les persones a l’educació.

La Llei orgànica 2/2006, d’educació, assenyala en l’article 15 que l’educació infantil té caràcter voluntari, però les administracions públiques han de garantir l’existència d’un nombre de places suficients per tal d’assegurar l’escolarització de la població que ho sol·liciti.

La Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, diu a l’article 9.1:

“Els estrangers menors de setze anys tenen el dret i el deure de l’educació, que inclou l’accés a un ensenyament bàsic, gratuït i obligatori. Els estrangers menors de divuit anys també tenen dret a l’ensenyament postobligatori. Aquest dret inclou l’obtenció de la titulació acadèmica corresponent i l’accés al sistema públic de beques i ajudes en les mateixes condicions que els espanyols. En cas d’arribar als divuit anys en el transcurs del curs escolar, conserven aquest dret fins que s’acabi el curs.”


Autonòmica

La Llei catalana 12/2009, d’educació, de 10 de juliol, estableix en l’article 3 que:

“Els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals.”

El dret a l’educació es complementa amb l’article 4, el qual assenyala:

“Tothom té dret a accedir en condicions d’igualtat al sistema educatiu. També té dret a l’elecció de centre, en el marc de l’oferta educativa.”