Recull de legislació

Els drets entorn de l’educació dels menors es regeixen per una normativa internacional, nacional i autonòmica.

Internacional

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant de 1989 reconeix a tots els menors de 18 anys, nacionals i estrangers, fins i tot en situació administrativa irregular, el dret i l’accés a l’educació de forma gratuïta i amb igualtat d’oportunitats.

El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1969), en l’article 13, reconeix el dret a l’educació de tota persona en el marc del ple desenvolupament de la seva personalitat i del sentit de dignitat, garantint la gratuïtat de l’educació primària i el foment de la secundària i superior.

La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en l’article 14 inclou el dret a l’educació obligatòria i gratuïta i a l’accés a la formació professional.

Nacional

La Constitució espanyola reconeix en l’article 27.1 el dret de totes les persones a l’educació.

La Llei orgànica 2/2006, d’educació, assenyala en l’article 4 que:

“L’ensenyament bàsic […] és obligatori i gratuït per a totes les persones. […] L’ensenyament bàsic comprèn deu anys d’escolaritat i es desenvolupa, de forma regular, entre els sis i els setze anys d’edat. No obstant això, els alumnes tenen dret a romandre en règim ordinari cursant l’ensenyament bàsic fins als divuit anys d’edat, complerts l’any en què finalitzi el curs, en les condicions que estableix aquesta Llei.”

La Llei orgànica 4/2000, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reconeix en l’article 9.1:

“Els estrangers menors de setze anys tenen el dret i el deure de l’educació, que inclou l’accés a un ensenyament bàsic, gratuït i obligatori. Els estrangers menors de divuit anys també tenen dret a l’ensenyament postobligatori. Aquest dret inclou l’obtenció de la titulació acadèmica corresponent i l’accés al sistema públic de beques i ajudes en les mateixes condicions que els espanyols.”

Autonòmica

La Llei catalana 12/2009, d’educació, de 10 de juliol, estableix en l’article 3 que:

“Els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals.”

El dret a l’educació es complementa amb l’article 4, que assenyala:

“Tothom té dret a accedir en condicions d’igualtat al sistema educatiu. També té dret a l’elecció de centre, en el marc de l’oferta educativa.”