Recull de legislació

Internacional

Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, de 16 de setembre de 1966:

 • Els Estats part en aquest Pacte reconeixen el dret de tothom de gaudir del nivell més alt possible de salut física i mental. (art. 12)
 • Els Estats part en aquest Pacte reconeixen el dret de tothom a:
  • Participar en la vida cultural.
  • Gaudir dels beneficis del progrés científic i de les seves aplicacions.
  • Beneficiar-se de la protecció dels drets morals i materials que resultin de les produccions científiques, literàries o artístiques de les quals sigui l’autor. (art. 15)

Convenció sobre els Drets de l’Infant. Nacions Unides, del 20 de novembre de 1989:

 • L’infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques. (art. 31)

Nacional

La Constitució espanyola:

 • Els poders públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la qual tothom té dret. (art. 44.1)

La població estrangera té garantit l’accés a totes les activitats d’oci, com ara l’accés a llocs públics de esbarjo, museus, bars, restaurants i altres. Així mateix, es garanteix l’accés en condicions d’igualtat als establiments públics d’esbarjo com ara centres cívics, casals de barri, casals de joves i casals infantils.

En aquest sentit, la Llei orgànica 4/2002, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (LODILE), a l’article 23 compta amb una clàusula de no discriminació en la qual es prohibeixen tots aquells actes de discriminació que imposin condicions desfavorables respecte dels espanyols, o que impliquin resistència a facilitar a un estranger béns o serveis oferts al públic, sense cap altra raó que la seva condició d’estranger o pel fet de pertànyer a una determinada raça, religió, ètnia o nacionalitat.

Autonòmica

Estatut d’Autonomia de Catalunya:

 • Article 22, sobre els drets i deures en l’àmbit cultural: "Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives. Totes les persones tenen el deure de respectar i preservar el patrimoni cultural."
 • Article 44.5, sobre l’educació, recerca i cultura: "Els poders públics han d’emprendre les accions necessàries per a facilitar a totes les persones l’accés a la cultura, als béns i als serveis culturals i al patrimoni cultural, arqueològic, històric, industrial i artístic de Catalunya."

Local

Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona:

Barcelona, igual que altres ciutats, té la seva ordenança de convivència. L’ordenança estableix un conjunt de mesures que tenen com a objectiu:

"Preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses existents a Barcelona."

En destaquem els articles següents:

Article 6.4:

"Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i els serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats, d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el dret que també tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne".

Article 19:

 1. El dret a gaudir del paisatge urbà de la ciutat, és indissociable del correlatiu deure de mantenir-lo en condicions de neteja, polidesa i ornat.
 2. Els grafits, les pintades i d’altres conductes d’embrutiment i enlletgiment no només devaluen el patrimoni públic o privat, palesant llur deteriorament, sinó que principalment provoquen una degradació visual de l’entorn, tot afectant la qualitat de vida dels veïns o veïnes i visitants.
 3. El deure d’abstenir-se d’embrutar, tacar i deslluir l’entorn troba el seu fonament en l’evitació de la contaminació visual, i és independent i, per tant, compatible amb les infraccions, incloses les penals, basades en la protecció del patrimoni, tant públic com privat.

Article 30.2:

"La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l’espai públic està sotmesa al principi general de respecte als altres i, en especial, de la seva seguretat i tranquil·litat, així com al fet que no comportin perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats."

Article 46:

 1. "D’acord amb el que s’estableix en el Pla d’Acció de Drogodependències de l’Ajuntament de Barcelona, es vetllarà perquè no es consumeixin begudes alcohòliques en els espais públics.
 2. És prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan:
  • Pugui causar molèsties a les persones que utilitzen l’espai públic i als veïns.
  • Es faci en envasos de vidre o de llauna."

Article 62:

 1. "Són prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones o els béns.
 2. Resten prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o les seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles, no derivats de les alteracions de la seguretat ciutadana contemplades a l’apartat 1 anterior."

Més informació