Serveis i recursos

Per contribuir a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials de tots els centres, el sistema educatiu compta amb professionals, recursos i serveis educatius generals i específics:

 • Serveis educatius de zona (SEZ): són serveis per a l’assessorament psicopedagògic i per al suport en recursos pedagògics als centres educatius de la zona. Inclouen:
 • Serveis educatius específics (SEE): són serveis de suport a l’activitat pedagògica dels centres amb l’objectiu d’adequar l’actuació educativa a l’alumnat amb discapacitat o trastorns greus del desenvolupament i la conducta.

  Els SEE fan l’avaluació específica de necessitats educatives d’alumnat amb discapacitats vinculades a la seva especialitat, ofereixen suport en recursos i materials didàctics específics i duen a terme accions de suport per al professorat i l’alumnat i les famílies per a la intervenció educativa.

  Són serveis educatius específics:
  • CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius): són serveis de suport per a l’educació de l’alumnat amb discapacitat auditiva i trastorns de la comunicació i el llenguatge. 
   Més informació
  • CREDV (Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals): són serveis de suport per a l’educació de l’alumnat amb discapacitat visual. 
   Més informació
  • SEEM (Servei Educatiu Específic en Discapacitat Motora): són serveis de suport a l’educació de l’alumnat amb discapacitat motriu.
  Més informació
  • SEETDiC (Servei Educatiu Específic en Trastorns Generalitzats del Desenvolupament i de la Conducta): són serveis de suport per a l’educació de l’alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament i de la conducta
  Més informació

Més informació

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. XTEC. www.xtec.cat