Tipus de centres educatius

A Catalunya podem trobar centres de titularitat pública i privada.

Els centres de titularitat pública són sostinguts amb fons públics i gestionats, a la ciutat de Barcelona, pel Consorci d’Educació.

Entre els de titularitat privada, tenim, d’una banda, la xarxa de centres que reben fons públics i que s’anomenen centres privats concertats i, d’altra banda, els que no tenen conveni amb l’Administració, que són els centres privats.

L’educació bàsica obligatòria impartida en els centres sostinguts amb fons públics (públics i privats concertats) és gratuïta. Tanmateix, hi ha uns costos associats a l’educació, que han d’assumir les famílies, com ara els llibres de text, les colònies, el servei de menjador escolar o les activitats extraescolars. Les famílies amb menys recursos poden optar a ajuts per adquirir llibres de text i material escolar o utilitzar serveis com el menjador escolar (vegeu beques i ajuts en els diferents apartats).

En el cas dels centres privats concertats, tenen autoritzat el cobrament d’una quota a les famílies en concepte d’activitats complementàries d’una hora diària dins de l’horari escolar.

Les condicions d’accés i requisits que es presenten en aquest web sempre fan referència als centres sostinguts amb fons públics, tant de titularitat pública com privada concertada.